Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Project029 Media and Communications Kft. (a továbbiakban: Project029) által üzemeltetett honlapokról elérhető, a http://piacter.project029.hu/ című honlapon működő webshopból történő vásárlások során a Project029 és a vásárló között létrejövő szerződéseket.

1. A Project029 adatai

Cégnév: Project029 Media and Communications Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78.
Cégjegyzékszám: 01-09-075275

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10517703-2-41
E-mail: info@project029.hu
Telefon: 361-577-43-00

2. A vásárlás menete

a. A termékek kiválasztása

A vásárló a webshopban kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék részletes ismertetője a termékre történő kattintással érhető el. A termék megrendeléséhez a vásárló a „Kosárba rakom” gombra történő kattintással a terméket egy virtuális kosárba helyezi. A kosár tartalma a jobb felső sarokban található ikonra kattintással tekinthető meg, itt lehet rendelkezni az egyes tételek mennyiségéről, törléséről. A vásárló a kosár megtekintése során meggyőződhet a rendelése helyességéről és a megrendelt termékek pontos vételáráról. A Project029 honlapjai a vételárak adóval növelt (bruttó) összegét tartalmazzák. Magazin-előfizetés esetén a feltüntetett előfizetési díj a termék leírása során megjelölt időtartamra vonatkozó teljes előfizetési díjat magában foglalja.

b. Regisztráció, adatszolgáltatás

A megrendeléshez szükséges a vásárló következő adatainak megadása: név, e-mail cím, postai cím, számlázási cím, telefonszám. Amennyiben a vásárló a Project029 által működtetett honlapokon regisztrációval rendelkezik, elegendő bejelentkeznie a felhasználó nevével és jelszavával, mivel a fenti adatok már a Project029 rendelkezésére állnak. A Project029 a vásárlók által megadott adatokat az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon kezeli.

c. Átvétel, fizetés

A vásárló az alábbi átvételi módok közül választhat:

 • Magyarországon belül házhozszállítás futárszolgálat útján – díjfizetés ellenében
 • Személyes átvétel a Project029 Media and Communications Kft. székhelyén - díjtalan
 • Magazin előfizetés esetén postai kiszállítás – díjtalan

A vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Banki átutalás a megrendelés folyamata során a Project029 Media and Communications Kft. által megjelölt bankszámlára
 • Bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül, a CIB bank fizetési oldalán
 • Személyes átvétel esetén készpénzes fizetés

d. Megrendelés véglegesítése

A vásárló a szállítási és fizetési lehetőségekről való döntést követően összesítést kap a megrendeléséről, amelyen szerepel a megrendelt termék(ek) pontos elnevezése, rövid leírása, bruttó vételára, a választott szállítási és fizetési lehetőségek, valamint az azokhoz kapcsolódó esetleges többletköltségek. A vásárló a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesíti a megrendelését. A Project029 számítógépes rendszere automatikus visszajelzést küld a vásárló által megadott e-mail címre a megrendelés beérkezéséről. A vásárló a megrendelés véglegesítése előtt visszatérhet a megrendelési folyamat bármelyik korábbi fázisához és módosíthatja vagy kijavíthatja a saját, illetve megrendelése adatait.

e. A Megrendelés feldolgozása

A Project029 a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza a megrendelést, és e-mailben tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a megrendelést az ott megadott feltételekkel tudja-e teljesíteni, és ha igen, akkor milyen határidővel. A felek között a szerződés a Project029 megrendelést elfogadó visszajelzésével jön létre, illetve amennyiben a felek a teljesítési feltételekről tovább egyeztetnek, akkor valamennyi lényeges feltétel tisztázását követően. A felek a jelen pontban leírt folyamat eredményeképp egyszeri alkalomra szóló, határozott ideig tartó szerződést hoznak létre. A szerződés a felek teljesítésével megszűnik.

A megrendelésben meghatározott feltételeket a vásárló a szerződés létrejöttét követően egyoldalúan nem módosíthatja.

f. Teljesítés

A Project029 a végleges visszaigazolásban szereplő adatokkal teljesíti a vásárló megrendelését az ott meghatározott határidőn belül. Átutalással, illetve bankkártyával történő fizetés esetén a Project029 a vételár beérkezését követően kezdi meg a teljesítést.

3. A létrejött szerződés

A Project029 és a vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar és nem minősül írásbeli szerződésnek. A Project029 az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével tárolja a megrendelések adatait és azok utólag hozzáférhetőek, kivéve, ha a Project029 az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseinek, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott feltételeknek megfelelően törölte az adott megrendelés adatait.

4. Hibás teljesítés

A Project029 teljesítése hibásnak minősül, ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

a. Kellékszavatosság

A Project029 hibás teljesítése esetén a vásárló a Ptk. rendelkezései szerint jogosult kellékszavatossági igényt érvényesíteni. A vásárló – választása szerint – az alábbi igényekkel élhet:

 • A vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Project029 számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • A vásárló kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
 • A vásárló a Project029 költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a hibát, illetve a szerződéstől elállhat, ha a Project029 a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve annak nem tudott ésszerű (legalább 15 napos) határidőben eleget tenni, illetve ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A vásárló jelentéktelen hiba miatt nem állhat el a szerződéstől.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költségeket azonban köteles a Project029 részére megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a Project029 adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A vásárló köteles a hibát haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezése után 2 hónappal közölni. A kellékszavatossági igény elévülése 2 év, azon túl az igény nem érvényesíthető. Ha a vásárló a teljesítést követő 6 hónapon belül jelzi a hibát, a kellékszavatossági igénynek nincs egyéb feltétele, mint a hiba közlése és annak igazolása, hogy a terméket (vagy szolgáltatást) a Project029-től vásárolta a vásárló. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

b. Termékszavatosság

Hibás termék esetén a vásárló választhat, hogy kellékszavatossági jogait gyakorolja, vagy termékszavatossági igényt érvényesít. A termékszavatosság keretében a vásárló csak kijavítást vagy kicserélést kérhet.

A termékszavatosság körében a termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, ezt követően a termékfelelősségre vonatkozó jogosultságát elveszíti.

Termékszavatossági igényt kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben lehet gyakorolni. A termék hibáját a vásárló köteles bizonyítani.

A gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c. Jótállás

A Project029 sem jogszabály, sem pedig önkéntes vállalás alapján nem köteles jótállásra.

5. Késedelem

Ha a Project029 a vállalt határidőn belül nem adja át a megrendelt terméke(ke)t, a vásárló követelheti a teljesítést, illetve ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.  A vásárló a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül is elállhat a szerződéstől, ha

 • a szerződést a felek megállapodása alapján vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy
 • a vásárló az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

Ha a vásárló a szerződésszerűen felajánlott és teljesített szolgáltatást nem fogadja el, akkor késedelembe esik, amely kizárja a Project029 egyidejű késedelmét.

A vásárló fizetési késedelme esetén a Project029 a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

6. Elállási jog

a. Az elállási jog gyakorlásának szabályai

A jelen pont szerinti elállási, illetve felmondási jog csak akkor illeti meg a vásárlót, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak – minősül.

A vásárló indokolás nélkül elállhat a Project029-cel a webshopon keresztül kötött szerződéstől

 • a termék
 • több termék esetén az utoljára szolgáltatott termék
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül, rendszeresen kell szolgáltatnak, az első szolgáltatás

átvételétől, illetve szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül. Az elállási jog a szerződés létrejöttének napjától illeti meg a vásárlót, tehát elállásra a termék átvétele előtt is jogosult.

A vásárló elállási jogát a Project029-hez címzett és a Project029 részére kézbesített egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A vásárló nyilatkozatát akár postai küldeményben, akár e-mail útján eljuttathatja a Project029-hez.

b. Szolgáltatások visszatérítése

A vásárló elállása esetén a Project029 az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget, az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ha a vásárló beleegyezik, és a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terheli, a Project029 más fizetési módot is alkalmazhat.

A vásárló köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén visszaszolgáltatni a Project029 részére. A visszaküldés költsége a vásárlót terheli. A termék visszaszolgáltatásáig, illetve a visszaküldés kétséget kizáró igazolásáig a Project029 a termék megfizetett ellenértékét visszatarthatja, kivéve, ha a terméket maga szállítja vissza. A Project029 csak erre irányuló, kifejezett önkéntes és írásbeli vállalás esetén gondoskodik a termék visszaszállításáról.

A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

c. Felmondás

Ha a vásárló kérésére a Project029 már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdi a szolgáltatás teljesítését, a vásárló az elállásra nyitva álló határidőn belül a szerződés felmondására jogosult. Ebben az esetben a vásárló a teljesítéssel arányosan köteles megfizetni a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt összegét. Ha a vásárló bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

d. Kivételek

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Project029 a teljesítést a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállás, illetve a felmondás gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Project029 által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Project029 a vásárló kifejezett kérésére keresi fel a vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, kivéve a vásárló által kifejezetten kért szolgáltatáson és a szolgáltatás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatások és termékek vonatkozásában;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Projetk029 a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási, illetve felmondási jogát.


7. Jogérvényesítési lehetőségek

A vásárló panaszaival közvetlenül a Project029-hez fordulhat a jelen ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken. A Project029 panaszt kivizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót.

A vásárló a Project029-cel szemben fennálló követeléseit bírósági úton érvényesítheti. Amennyiben a vásárló a vitás ügyét már korábban megpróbálta közvetlenül a Project029-cel rendezni, a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Project029 székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Top termékek

Digitális előfizetés

Ha szeretnél digitális formátumban előfizetni kiadványainkra, kattints az alábbi linkekre!


Fizetési rendszer